Vương Trùng Dương

Sinh quán Quảng Nam
xuất thân khóa I SVSQ Ðại học CTCT Ðà Lạt. Ủy Viên Báo Chí Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ.Office Manager/ VAALA (Vietnamese American Arts & Letters Association. Project Manager/VATE (Vietnamese American Tiger Education). Tổng Thư Ký tạp chí Thế Giới Nghệ Thuật. Biên tập: tuần báo Tình Thương, Sài Gòn Times, Dân Quyền, Sài Gòn Việt Nam Radio. Các bút hiệu khác: Trần Lưu Nguyên Khanh, Hoàng Bích Yên, Nhất Dương Lão Nhân …và vài bút hiệu viết phiếm luận.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button