Viết Tặng Chiêu Quân

Hoàng Lộc

Hán đế một lần lên ải bắc
mà lòng không dám giữ Chiêu quân
chao ôi, uổng một tay hùng liệt
đành chống gươm đau một khúc đàn

thuở ấy làm vua ưa để tiếng
ngó ra trăm họ tưởng con mình
ví ông một quyết hòa ra chiến
đã tránh đời sau chút trọng khinh

ông lầm như chính ông từng đã
(thì đứa Mao Diên Thọ đãy rồi)
Chiêu Quân kia với người thiên hạ
nỡ lòng ông chọn cái không vui

ta chẳng từng lên chi ải bắc
gã làm thơ đâu thể làm vua
ý như có bữa làm vua thiệt
một phút quân reo giữa đất Hồ

Ý như có bữa làm vua thiệt
chi khắp bêu rêu một khúc đàn
tình ta, lại cả ta-quyền-lực
không dễ rời đâu em, Chiêu Quân
Hoàng Lộc

Back to top button