Tưởng Niệm Ngày Giổ Nhà Cách Mạng Phan Châu Trinh

VÔ TÌNH

Đốt nén hương lòng giỗ cụ Phan
Một nhà cách mạng tiếng lừng vang
Bôn ba học hỏi – tầm kinh nghiệm
Cách mạng dân mình – sớm mở mang
Dân trí – dân sinh – thành dân chủ
Nước giàu – nước mạnh – mới tài ngang
Tiếc thay nguyện ước chưa thành đạt
Chắc cụ chưa vui – dưới suối váng!

Chắc cụ chưa vui – dưới suối vàng!
Bởi vì dân chúng vẫn lầm than
Chính chuyên Vô sản – toàn tham nhủng
Chế độ Lưu manh – quá bạo tàn
Bọn chúng cắt dâng phần lảnh thổ
Bất cần nể mặt đấng Tiền nhân
Linh thiêng hồn cụ – xin phò hộ
Con cháu sau nầy sẽ chỉnh trang

VÔ TÌNH
(Cựu học sinh PCT/ĐN)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button