ở đâu trên đất nước

Chào Châu Văn tiếp mùa sang
Không còn ai học ghế bàn chỏng chơ
Các em di tản hay chờ
Quê hương đã mất mầu cờ vàng bay
Ơû đâu trên đất nước này
Cho nhau cõi tạm đợi ngày gió qua

NNA

Back to top button