[Quyên Book]
ở đâu trên đất nước

Chào Châu Văn tiếp mùa sang
Không c̣n ai học ghế bàn chỏng chơ
Các em di tản hay chờ
Quê hương đă mất mầu cờ vàng bay
Ơû đâu trên đất nước này
Cho nhau cơi tạm đợi ngày gió qua

NNA