[Quyên Book]
chào nhau nhập cuộc

Lên non chào núi chào rừng
Chào sông ḍng cạn chào vùng chia phân
Chào nhau cḥi lá trú thân
Nương thân đầu chốt chào xuân trở về
Chào mưa Tiên Phước lê thê
Pháo gầm núi lở em về lại đi
Chào nhau nhập cuộc nhâm nhi
Đất cằn dấu đạn c̣n ǵ cho nhau

NNA