[Quyên Book]

T̀NH THƠ NGUYỄN NAM AN


làm thơ bất cứ ở đâu
nên thơ cuộc sống
sắc mầu nam an
t́nh thơ
buộc ở chỗ ràng
trói nhau lạc thú
mơ màng cuộc chia
làm thơ làm thơ
ô ḱa !
không thơ . hết thở
bộn bề nhân gian
quần phương thơm một mối nàng
t́m nơi đơn bạc
sắp hàng mộng mơ
ghé phú vang
dương nỗ chờ
làm thơ
mải miết làm thơ
trọn t́nh .


HOÀNG XUÂN SƠN
tháng tám không bốn