QuyênBook
 

Góc nhỏ của An và bạn bè.
Mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Dùng Unicode

Trân trọng kính mời
An Phú Vang

Trường Xưa: Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, Hình Lớp

Thảo Trường
Từ Dưới Đỉnh Đồi Nhìn Lên Chân Núi

Thơ Lệnh Hồ Tiểu Ca 
Ẩn Náu

Thơ Phan Nhật Nam

Hiểu Ra Một Lần

Trần Thị Hà Thân
Đi-Về
Email Tình

Nguyễn Nam An
Gọi Em Là Tiểu Muội
Những Thằng Con Chấp Hết
Hình Như

HoàngXuân Sơn:
Luống Biển. Thu Thuyền và Những Nhánh Sông
Tình Thơ Nguyễn Nam An
Đọc Phan Xuân Sinh Bơi Trên Dòng Nước Ngược
Đọc Hoàng Lộc - Ra Tù Về Hội An
Ngày Xây Xẩm - Khi Xỉn
Sau Môt Tuyến
Ký Hiệu
Lục Bát - thơ Hoàng Xuân Sơn

Cao Vị Khanh:
Hơi Thở Rướn Của Lục Bát


 
 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

 Thơ Nguyễn Nam An:
Hóa Ra Lần Cuối 
Em Buồn Nghỉ Chơi
 Liên Lạc

 

"lẻ loi hồn cũ
cương cường điệu tân
"
tìm đọc:
LỤC BÁT HOÀNG XUÂN SƠN
{thơ cũ như là áo xưa chút hương theo gió chút
mùa gửi trăng chút phân vân duột tơ tằm chút
mình lẫn chút trăm năm bùi ngùi chút thân da
thịt sần sùi chút tà dương vợi săm soi tuổi đời}

Thư Ấn quán xuất bản tháng 5 hai ngàn lẻ bốn

Liên lạc: Hoàng Xuân Sơn, #38, 14E rue
Roxboro - Quebec H8y 1M6 Canada
Email
:

Ấn phí: mười lăm Mỹ kim