Những bức hình lịch sử

Cảnh trường thi năm 1897. Trong kỳ thi nầy Quảng Nam có các ông Ông Thọ Bình (Ðiện Bàn), Hồ Sĩ Cánh (Thăng Bình), Hoàng Ðông (Ðiện Bàn) …dự thi và trúng tuyển.

Back to top button